PSYKOLOGISK KLINIK TAGER DIN DATABESKYTTELSE ALVORLIGT

Psykologisk Klinik behandler persondata og har derfor udarbejdet denne privatlivspolitik, der beskriver, hvordan dine personoplysninger indsamles og anvendes. Indsamlingen og anvendelsen af dine persondata sker inden for rammerne af den gældende persondatalovgivning.

For at beskytte din persondata bedst, vurderer klinikken løbende, hvor høj risikoen er for, at databehandlingen påvirker dine grundrettigheder negativt. Der er særligt opmærksomhed på risikoen for, at du kan udsættes for diskrimination eller ID-tyveri, lider økonomisk tab, tab af omdømme eller datafortrolighed.

DEN DATAANSVARLIGES KONTAKTOPLYSNINGER

Tina Borch Jacobsen er dataansvarlig for behandling af dine persondata ved Psykologisk Klinik.

Psykolog Tina Borch Jacobsen

Slotsgade 38, 3. sal

3400 Hillerød

Tlf.: 44 11 32 00

E-mail: info@psykologiskklinik.dk

BEHANDLING AF PERSONDATA

I forbindelse med din udredning og behandling ved Psykologisk Klinik indsamles og opbevares dine persondata med det formål at kunne komme i kontakt med dig og at kunne udføre den bedst mulige psykologiske behandling. Du vil altid blive informeret inden, at dine personoplysninger indsamles. Indsamlingen af dine personoplysninger sker ved, at du selv afgiver dine personoplysninger gennem telefonsamtale, e-mail korrespondance, udfyldelse af informationsskema eller ved en konsultation.

Følgende personoplysninger indsamles:

– Almindelige personoplysninger, fx navn, adresse, e-mail og telefonnummer

– CPR-nummer

– Følsomme data

Dine persondata indsamles og opbevares til følgende bestemte formål:

– I forbindelse med udredning, undersøgelse og behandling ved Psykologisk Klinik, journalføring samt opbevaring af dine oplysninger

– Administration af din relation til klinikken

– Opfyldelse af lovkrav

Psykologisk Klinik kan få behov for at anvende dine persondata til et andet formål end det, de blev indsamlet til. Med mindre du har givet samtykke til en sådan ny anvendelse, undersøges det, om det oprindelige formål med indsamlingen af dine data er foreneligt med det nye formål. Eksempelvis vurderes de kilder, dine data stammer fra, og om det er almindelige eller følsomme oplysninger, der er behov for at bruge. Det vurderes også, om brugen af dine data til det nye formål vil have negative konsekvenser for din handlefrihed.

LOVGRUNDLAG

Psykologisk Klinik behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med Psykologloven (Bekendtgørelse af lov om psykologer m.v., LBK nr. 52 af 24/01/2018) og De Etiske Principper for Nordiske Psykologer. Autoriserede psykologer har pligt til at føre ordnede optegnelser (Psykologloven, §14) og at opbevare disse optegnelser i mindst 5 år fra sidste behandlingsdato (Psykologloven, §14, stk. 2).

Autoriserede psykologer har tavshedspligt (Psykologloven, §21), hvilket indebærer, at dine oplysninger ikke videregives til andre. Autoriserede psykologer har dog i særlige tilfælde underretningspligt af dine oplysninger til kommunen, hvis der opnås kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare (Bekendtgørelse af lov om social service, LBK nr. 1114 af 30/08/2018 § 154).

PSYKOLOGISK KLINIK BEHANDLER KUN RELEVANTE, TILSTRÆKKELIGE OG NØDVENDIGE PERSONDATA

Psykologisk Klinik indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for klinikken.

Psykologisk Klinik indsamler, behandler og opbevarer ikke flere data om dig, end dem, der er nødvendige, og som klinikken har brug for i forhold til at kunne opfylde de definerede formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for klinikkens forretningsdrift.

PSYKOLOGISK KLINIK KONTROLLERER OG OPDATERER DINE PERSONDATA

For at kunne yde dig den bedste behandling er det nødvendigt, at dine data er korrekte og opdaterede. Psykologisk Klinik kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige, og vi sørger for løbende at opdatere dine data. Vi beder dig benytte kontaktoplysningerne nedenfor til at oplyse klinikken om relevante ændringer i dine data.

PSYKOLOGISK KLINIK SLETTER DINE DATA, NÅR DE IKKE LÆNGERE ER NØDVENDIGE

Psykologisk Klinik sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til indsamlingen, behandlingen og opbevaringen af dine data, og når klinikken ikke er forpligtet til at opbevare dem for at overholde lovkrav. Autoriserede psykologer er jf. Psykologloven (Bekendtgørelse af lov om psykologer m.v., LBK nr. 52 af 24/01/2018 §14) forpligtede til at opbevare patientjournaler i mindst 5 år fra sidste behandlingsdato.

PSYKOLOGISK KLINIK INDHENTER SAMTYKKE INDEN DINE PERSONDATA BEHANDLES

Psykologisk Klinik indhenter dit samtykke, inden dine persondata behandles til de formål, der er beskrevet ovenfor, medmindre klinikken har et lovligt grundlag for at indhente dem. Klinikken oplyser dig altid om et sådant grundlag. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til klinikken. Vi beder dig benytte kontaktoplysningerne nedenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger herom.

Såfremt Psykologisk Klinik har brug for at anvende dine persondata til et andet formål end det oprindelige, oplyser klinikken dig om det nye formål og beder om dit samtykke, før databehandlingen påbegyndes.

Når Psykologisk Klinik i relation til en udrednings- eller behandlingsopgave har behov for at behandle data om børn, indhenter klinikken samtykke fra en forælder. Samtykket skal gives af en forælder med forældremyndighed over barnet.

PSYKOLOGISK KLINIK VIDEREGIVER IKKE PERSONDATA UDEN DIT SAMTYKKE

Psykologisk Klinik videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke. Psykologisk Klinik videregiver ikke dine persondata til andre aktører, herunder aktører i tredjelande.

PSYKOLOGISK KLINIK BESKYTTER DINE PERSONDATA

Psykologisk Klinik beskytter dine persondata og har foretaget organisatoriske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Foranstaltningerne skal beskytte dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Alle papirjournaler opbevares i aflåste arkivskabe. Elekroniske journaler er krypterede og gemt på servere, hvor alle processer er i overensstemmelse med regler i GDPR (Persondataforordningen). Videoopkald er krypterede og følsomme oplysninger sendes med kryptering.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil du blive underrettet om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

DINE RETTIGHEDER

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, jeg behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen.

Du har ret til at få oplyst, hvilke data jeg behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad jeg anvender dem til. Desuden kan du få oplyst, hvor længe jeg opbevarer dine persondata, og hvem der modtager data om dig (ifm. fakturering, revision, mv.)

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som jeg har indhentet om dig fra andre aktører med dit samtykke. Vælger du at skifte psykolog, kan jeg med dit samtykke overføre din journal til din nye psykolog, som herefter overtager pligten til at opbevare din journal.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine persondata. Du har endvidere ret til berigtigelse af dine personoplysninger eller bede mig om at begrænse behandlingen af dine persondata. Hvis du mener, at jeg har registreret forkerte oplysninger om dig, kan du bede mig rette oplysningerne. Jeg må ikke slette oplysninger i din journal, men jeg har mulighed for at lave en tilføjelse med dine bemærkninger, hvis du mener, at der er fejl i journalen.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du velkommen til at kontakte mig.

Ønsker du at klage over min behandling af dine personoplysninger, kan du indgive en klage til:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5. sal

1300 København K

Telefon: 33 19 32 00

E-mail: dt@datatilsynet.dk

KONTAKT

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik.

Tina Borch Jacobsen

Slotsgade 38, 3. sal

3400 Hillerød

Tlf.: 44 11 32 00

E-mail: info@psykologiskklinik.dk