Er du eller en af dine pårørende ramt af en blodprop eller en blødning i hjernen? Påvirker det din eller din pårørendes evne til at fungere godt i hverdagen? Mangler du og din familie viden om strategier til at håndtere følger efter en hjerneskade? Behandling af hjerneskade og følgerne heraf, involvere blandt andet samtaler med en psykolog.

En hjerneskade kan være medfødt eller erhvervet senere i livet som følge af blødninger eller blodpropper i hjernen (apopleksi), hovedtraumer, tumorer, iltmangel, forgiftning, infektioner eller betændelsestilstande i hjernen. I Danmark indlægges omkring 20.000 voksne og 1.500 børn hvert år med skader på hjernen.

KONSEKVENSER FOR DEN HJERNESKADERAMTE OG PÅRØRENDE

Hjerneskader kan have meget forskellige konsekvenser for dig, der er ramt, og dine pårørende afhængig af skadens omfang og lokalisation. Personlighed, livsindstilling, alder og funktionsniveau på skadestidspunktet har også betydning for, hvordan hjerneskaden påvirker den enkelte.

Hjerneskader kan medføre ændringer i kommunikation (tale, læse, skrive, forstå), fysiske formåen (balance, koordinere bevægelser, bevæge arme og ben), kognitiv funktionsniveau (tænkning, koncentration og hukommelse, overblik, orientering) og følelsesliv (depression, irritabilitet, grådlabilitet). Personligheden kan opleves som forandret af dig og dine pårørende.

Når et menneske rammes af en hjerneskade, så rammes også de pårørende.

Du kan måske ikke udfylde dine roller i familien på samme måde som tidligere, hvilket stiller store krav til dine pårørende om at tage over. Måske er din deltagelse i samfundet ændret med konsekvenser for din families aktiviteter, jeres sociale liv og økonomi. Du såvel som dine pårørende kan opleve tab, sorg og udfordringer med at finde glæden i og meningen med en ny tilværelse.

Psykolog Tina Borch Jacobsen er tilknyttet Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter som neuropsykolog, hvor hun varetager udredninger og rehabiliteringsforløb med borgere med erhvervet hjerneskade.

BEHANDLING EFTER HJERNESKADE

Genoptræning efter en hjerneskade består ofte i en tværfaglig indsats med fysioterapeut, ergoterapeut, logopæd og neuropsykolog. Du kan have behov for at træne specifikke kognitive funktioner (fx opmærksomhed, hukommelse, overblik) eller at lære nye strategier til at kompensere for dine vanskeligheder. Du og dine pårørende kan desuden have behov for at tale med en psykolog om tilpasning til og håndtering af en ændret livssituation som følge af hjerneskaden.

Psykologisk Klinik tilbyder kognitiv træning og vejledning i anvendelse af kompenserende strategier til mennesker, der oplever kognitive vanskeligheder (fx vanskeligheder med opmærksomhed, hukommelse, overblik) som følge af en erhvervet hjerneskade.

Forløbet tilrettelægges altid individuelt og målrettes de specifikke vanskeligheder, som den hjerneskaderamte og de pårørende oplever.

Et individuelt forløb består typisk af:

  • Indledende samtale, hvor det aktuelle funktionsniveau og behov afdækkes gennem samtale. Såfremt der i forbindelse med tidligere indlæggelse og rehabiliteringsforløb er foretaget neuropsykologisk screening eller undersøgelse anbefales, at denne medbringes, så den kan inddrages i forløbets tilrettelæggelse.
  • Forløb med introduktion til internetbaseret kognitiv træning og arbejde med kompenserende strategier. Løbende tilpasning af strategier til dagligdagen og hjemmetræning mellem sessionerne.
  • Afrunding af forløb med udarbejdelse af oversigt over virksomme strategier og drøftelse af fortsat træning på egen hånd.
FORLØB FOR PÅRØRENDE

Psykologisk Klinik tilbyder forløb for pårørende til hjerneskaderamte. Et pårørendeforløb tager altid udgangspunkt i den pårørendes særlige situation og behov.

Mange pårørende oplever behov for vejledning i forhold til, hvordan de bedst kan støtte den hjerneskaderamte, samt afklaring af hvilke (nye) roller de kan og vil udfylde i den ændrede livssituation. Desuden kan der være behov for at bearbejde sorg over forandringer hos den hjerneskaderamte, tabte muligheder, bekymringer for fremtiden eller afklaring af den pårørendes egne behov for hjælp og støtte.

Psykologisk Klinik tilbyder også samtaler med børn og unge, der er pårørende.

SAMTALER I EGET HJEM

Forskellige følger efter en hjerneskade kan gøre det vanskeligt at møde op til konsultationer i klinikken. Måske er du udfordret af ikke selv at kunne transportere dig frem og tilbage eller af udtalt udtrætning? Psykologisk Klinik tilbyder hjemmekonsultationer efter aftale. Kontakt klinikken for at aftale nærmere.

Du kan læse mere om hjerneskade på Hjerneskadeforeningens hjemmeside.

Søger du en psykolog i Hillerød med viden om hjerneskader, så er du velkommen til at kontakte klinikken.