Mennesker med et lavt selvværd har grundlæggende en negativ opfattelse af sig selv. De er tilbøjelige til at bedømme sig selv mere negativt og hårdere end de bedømmer andre mennesker. Hvis du har et lavt selvværd, er de tanker, du har om dig selv, hovedsageligt uvenlige og kritiske. Psykologisk behandling af lavt selvværd kan være en stor hjælp.

SYMPTOMER PÅ LAVT SELVVÆRD

Almindelige symptomer på et lavt selvværd kan være:

  • At du har tanker om, at du for eksempel ikke er god nok, at andre ikke rigtigt kan lide dig, at du er uinteressant eller kedelig, at du ikke er lige så klog som andre.
  • At du ofte er meget selvkritisk
  • At du ofte føler dig usikker og urolig
  • At du ofte er fokuseret på dine svagheder, fejl og mangler
  • At du har svært ved at tage mod ros, opmærksomhed og andekendelse fra andre
  • At du ofte får dårlig samvittighed
  • At du kan have svært ved at træffe vigtige beslutninger og søger andres meninger
  • At du er tilbøjelig til at overse og undervurdere de positive sider af dig selv

Et lavt selvværd kan komme på udtryk på vidt forskellige måder hos forskellige mennesker. Nogle mennesker med lavt selvværd forsøger at undgå situationer, hvor de kan komme i fokus for andres opmærksomhed, eller hvor de er i risiko for at blive vurderet af andre. De vil ofte have mindre mod på at kaste sig over nye udfordringer, da de har lav tiltro til, at de vil være i stand til at leve op til egne og andres forventninger. Nogle mennesker med lavt selvværd vil kompensere for den usikkerhed og uro, som det lave selvværd medfører, Det kan være ved at forsøge at gøre alt, for at leve op til det, de forestiller sig er omgivelsernes forventninger til dem. De vil ofte være meget kontrollerende og arbejdsomme, og de vil forsøge at gøre tingene helt perfekt. Endelig vil nogle mennesker med lavt selvværd forsøge at kompensere for det lave selvværd ved at være meget opmærksomhedssøgende, selvoptagede og selvhævdende.

Der kan være forskel på, i hvilken grad mennesker med lavt selvværd er påvirket af negative overbevisninger om sig selv. Nogle mennesker oplever, at selvkritiske tanker kun bliver udløst i særligt udfordrende situationer, mens andre oplever, at den negative selvopfattelse stort set altid er til stede.

Mennesker med et lavt selvværd har ofte nogle bagvedliggende antagelser om, hvordan man bør være som menneske, som er med til at vedligeholde selvværdsproblemerne.

Antagelserne kan eksempelvis handle om, at du er forkert, at du ikke passer ind. Eller, at du skal gøre tingene 100 % for at gøre det godt nok eller at du skal gøre dig fortjent til at være elsket. Disse antagelser påvirker vores tænkning om os selv og andre, ligesom de vil være styrende for, hvad vi fokuserer på og tillægger værdi. En del af behandlingen af lavt selvværd og selvværdsproblemer handler derfor om at arbejde med de bagvedliggende antagelser.

Et lavt selvværd kan i sig selv være hæmmende for, hvordan du lever dit liv, men det kan også udgøre en sårbarhedsfaktor for andre problemer. Hvis du oplever, at du er begrænset af et lavt selvværd, kan det derfor være en god idé at få hjælp til at forstå, hvor den negative selvopfattelse kommer fra, og hvordan du kan udfordre den og udvikle et mere venligt og accepterende syn på dig selv.

BEHANDLING AF LAVT SELVVÆRD OG SELVVÆRDSPROBLEMER

I starten af behandlingsforløbet udarbejder du i samarbejde med psykologen en caseformulering for at få en fælles forståelse af selvværdsproblemernes oprindelse samt hvilke tankevaner og adfærdsmønstre, der vedligeholder dem.

I behandlingen af selvværdsproblemer arbejdes med at afprøve og udfordre den negative selvopfattelse og de bagvedliggende antagelser, der er med til at vedligeholde et lavt selvværd.

Du lærer at være mere opmærksom på de tegn og reaktioner, du får, som viser, at du er god nok, at du er elskelig, at andre også laver fejl, at ingen er perfekte, mv.

Desuden arbejdes der i behandlingen med de adfærdsmønstre, der knytter sig til et lavt selvværd. Det kan være, at du undgår bestemte situationer, at du altid sætter andres behov og ønsker over dine egne, at du indtager en underholdende rolle eller en undskyldende attitude, at du presser dig selv meget hårdt, at du bruger meget tid og energi på at fremstå på en bestemt måde udadtil eller noget helt andet. Gennem adfærdseksperimenter indsamles erfaringer, som er med til at ”korrigere” de forventninger, du har, og som er vigtige for at kunne arbejde sig frem i mod nogle mere rimelige antagelser om dig selv og andre mennesker.

I behandlingen arbejder vi desuden med at styrke et mere venlig og accepterende selvsyn ved at tage bedre vare på og være mere omsorgsfuld over for dig selv.

Søger du en psykolog i Hillerød med viden om behandling af lavt selvværd, så er du velkommen til at kontakte klinikken.